Girdi yapan gnacevre

Sürdürülebilirlik

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının işletme düzeyinde kullanılması olarak tanımlanmakta, uzun vadede sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen yeni bir yönetim konsepti oluşturmaktadır. Kurumlar, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda performanslarını ölçmek ve sonrasında stratejik hedefler belirleyerek etkin yönetim sağlamak açısından sürdürülebilirlik raporlamasına ihtiyaç duymaktadır. GNA Çevre Çözümleri olarak; IFC ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik yaklaşımlarını […]

Su Ayak İzi

Tatlı su talebinde gözlenen artış ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiş, su kullanım miktarının belirli göstergeler ile ölçülmesi konusu önem kazanmıştır. Su ayak izi, bir ürün veya hizmetin üretiminde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tatlı su kaynaklarının toplamı olarak ifade edilen suyun tüketimini gösteren çevresel bir göstergedir. […]

Karbon Ayak İzi

Atmosferdeki sera gazlarının hızla artışı sonucunda oluşan küresel ısınma, beraberinde iklim değişikliğini meydana getirmiştir. Bu sebeple insan faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerindeki zararlı etkilerini engelleyebilmek için sera gazı salımlarının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Karbon ayak izi; üretim, işletim, hizmet gibi faaliyetler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının ton cinsinden karbondioksit eşdeğerinin ölçüsü […]

Atıksuların Geri Kazanımı

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, endüstrileşme gibi etkenlere bağlı olarak mevcut kullanılabilir su kaynaklarında oldukça azalma gözlenmektedir. Bu sebeple, arıtılmış atıksuların iyileştirilmesi ve yeniden kullanımı için yeni teknolojiler geliştirilmekte ve arıtılmış atıksuların farklı amaçlar için kullanılması önem kazanmaktadır. GNA Çevre Çözümleri olarak; arıtılmış atıksuların geri kazanılarak (konsantrat yönetimi dahil) farklı alanlarda kullanılmasını sağlamakta, sistemin fizibilite […]

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Verimliliği

Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sırasında, arıtma proseslerinde ve kullanılan ekipmanlarda önemli ölçüde enerji kullanımı söz konusudur. Enerji maliyeti, atıksu arıtma tesislerindeki en önemli işletme maliyetidir. İşletme maliyetinin optimizasyonu için enerji tüketimi izlenmeli ve minimum maliyet ile enerji yönetimi sağlanmalıdır. GNA Çevre Çözümleri olarak; mevcut sistemin enerji maliyetini belirledikten sonra, arıtma tesislerinin daha az enerji tüketerek […]

Atıksu Yönetimi

Endüstriyel tesisler ve yerleşim birimlerinde artan su tüketimleri ile birlikte ters orantılı olarak mevcut su kaynaklarının her geçen gün azalması, su kaynaklarının verimli kullanımı için sürdürülebilir su yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Bu noktada atıksu arıtımı sürdürülebilir su yönetiminin sağlanmasında önemli bir konu haline gelmiş ve atıksuyun kaynakta azaltılması ve arıtılması gibi etkin su yönetimini sağlayacak […]