Atıksu Yönetimi

Endüstriyel tesisler ve yerleşim birimlerinde artan su tüketimleri ile birlikte ters orantılı olarak mevcut su kaynaklarının her geçen gün azalması, su kaynaklarının verimli kullanımı için sürdürülebilir su yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Bu noktada atıksu arıtımı sürdürülebilir su yönetiminin sağlanmasında önemli bir konu haline gelmiş ve atıksuyun kaynakta azaltılması ve arıtılması gibi etkin su yönetimini sağlayacak çözüm önerileri geliştirilmiştir.

GNA Çevre Çözümleri olarak; Evsel ve Endüstriyel kaynaklı atıksuların yönetimine yönelik yenilikçi çevre teknolojileri ile birlikte su kalitesini arttıran iyileştirme çalışmalarına destek olmakta, özgün ve etkin maliyetli çözümler üretmekteyiz. Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesisislerinin etüt-fizibilite raporlarının hazırlanması, arıtma tesisi revizyon ihtiyacının belirlenmesi ve projelendirilmesi, arıtma tesisi ihale dokümanlarının hazırlanması, proses optimizasyonunu sağlayacak şartların tespiti ve arıtma tesislerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda sizlere destek sağlamaktayız.

  • Teknik ve ekonomik fizibiliteler,

  • Uygulama projeleri,

  • Maliyet azaltma,

  • Proses optimizasyonu,

  • İhale dokümanları,

  • İşletme danışmanlığı,

  • Kapasite artırımı,

  • Atıksu arıtma tesisi enerji verimliliği,

  • Çamur azaltma.